หน้าหลัก / เรื่องรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88

เรื่องรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88

จำนวนที่พบ 19094 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
2 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเจาะจง
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเจาะจง
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 โดยวิธีเจาะจง
6 สัญญาที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางบเพื่อคนไทยและพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานของบริการดิจิทัลในรูปแบบ QR Codeในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
7 สัญญาที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง สัญญารับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88เครื่องปรับอากาศ ๖๗ เครื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๑๘๘,๔๗๑.๐๐ บาท
8 สัญญาที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ เรื่อง สัญญาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งฝึกแนะแนวอาชีพในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
9 สัญญาที่ ๑๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๖,๐๗๕,๖๗๕.๐๐ บาท
10 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562
11 ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๔
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88บัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
13 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเจาะจง
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเจาะจง
12345...

ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2365472 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558