หน้าหลัก / รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561


ชื่อเรื่อง : ศูนย์พระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561

รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางานรับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการโดดเด่นปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” โดยกล่าวว่า รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88เมืองที่ดี (Good Governance) ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือการปฏิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 2. หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 3. หลักความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน 4. หลักการมีส่วนร่วม คือให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการ 5. หลักความรับผิดชอบ คือตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6. หลักความคุ้มค่า มีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา “ราชการ 4.0” ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วันที่บันทึกรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 :


ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2361326 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558